เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๖-๘๙

Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๖-๘๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 17, 2011 9:08 pm

偉 違 緯 衛 韓

漢字5 ตัวนี้ มีส่วนประกอบที่คล้ายกัน นศ.ของMizusawa คงไม่อยากแต่ต้องค่อยๆจำครับ

๑. ฉลาดควรยกย่อง เสียง音อ่านคำที่ใช้ 偉い、偉大

๒. ผิด เสียง音อ่านคำที่ใช้ 違う、間違える、勘違い、食い違い、違和感、違法、違反、交通違反、語法違反

๓. เส้นรุ้ง-แวง อ่านเท่านั้น คำที่ใช้ 経緯、緯度、緯線、北緯、南緯

๔. รักษา เสียง音อ่านえいคำที่ใช้ 衛星、人工衛星、衛生管理、衛星中継、衛星放送、自衛隊、防衛庁

๕.韓 ตัวนี้เรียนแล้ว ข้างบน ในข้อ ๗๕
人工衛星 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๔

center]
ผู้ที่ต้องการ แสดงความเห็นหรือช่วยอธิบาย และหรือฝากถามปัญหา ทำได้ง่ายๆ
โดยสมัครสมาชิก แล้วLogin
เขียนหรือแก้ข้อความใหม่ได้หากต้องการ
สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น Clickที่ Link นี้ครับ
http://www.pantown.com/board.php?id=15918&area=&name=board2&topic=285&action=view


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Fri May 25, 2012 6:56 pm, ทั้งหมด 6 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 17, 2011 10:20 pm

五 語 悟
 

漢字 3ตัวนี้ ที่ ประกอบด้วย 五 นอกนั้นไม่มีใช้ในภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ตอนนี้

๑. ห้า 五段動詞一段動詞、五輪大会、四捨五入、五日、五つ

๒. ภาษา-คำ 語彙単語、和語漢語外来語、擬声語擬態語、敬語謙譲語、口語、国語母語、言語

接頭語接尾語、標語、専門用語、梵語、同義語、同音語、類義語、語る、語り合う

๓.悟 ตรัสรู้ 悟る、覚悟
四捨五入 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๑
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 18, 2011 12:16 am

肖 消 削 宵 硝 屑 鞘  梢
 

漢字8ตัวนี้ 5ตัวเท่านั้นที่เป็น常用漢字ที่ต้องเรียน ที่เหลือ1ตัวแถม2ตัวประดับ

๑.肖เสียง音อ่านしょうไม่มีคำที่ควรจำ เห็นSimple และเป็น 常用漢字เลยนำมาให้เรียนก่อนเพื่อจะได้ใช้ประกอบในการจดจำตัวอื่น

๒. ดับ เสียง音อ่านしょうคำที่ใช้ 消える、消す、消しゴム、消費者、消化、消防車、消防士

消毒殺菌、解消พิเศษ 消極的 นิสัยหงิมๆไม่กล้า

๓. เหลา-ขูดออก 削る นอกนั้นดูแล้วไม่รู้จัก จำแค่นี้ไปก่อน เสียง音อ่าน さく

๔.宵 พลบค่ำ เสียง音อ่าน しょうดูแล้วไม่มีคำใช้ที่ต้องรู้

๕. กาก-เศษเดน อ่านくずเท่านั้น น่าจำไว้ใช้แต่ไม่ใช่常用漢字เช่น 紙屑、鉄屑、大鋸屑、屑屋、~屑

๖.鞘 ฝักดาบ-ซองปืน

๗.梢ยอดไม้ เสียง音อ่านしょう
消防士 ภาพประกอบ漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Mon Apr 18, 2011 10:36 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 18, 2011 9:31 pm

合 答 給 拾 捨 搭 塔  恰
 

漢字8ตัวนี้ มีเป็นตัวประกอบและเป็น常用漢字ที่ต้องเรียน 7 ตัว อีก1ตัวแถม

๑. เข้ากัน เสียง音อ่าน ごうและがっคำที่ใช้合う、合わせる、合言葉標語、組合農業協同組合、合図

場合、具合都合、試合競争=競技、合意同意、合格、総合、合点、合併、合唱、似合う、国際連合

๒. ตอบ เสียง音อ่าน とうคำที่ใช้ 答えるคล้าย応える、回答解答正答、口答≠口答え、自問自答、問答無用

๓. เงินเดือน อ่าน きゅうเท่านั้น 給料月給、給食、給与、需給需要供給、給~

๔.เก็บ เสียง音อ่าน しゅうมี てへんบวกคำที่ใช้ 拾う、拾い物広い物、拾得

๕. ทิ้ง เสียง音อ่าน しゃมี てへんบวกคำที่ใช้ 捨てる棄てる、使い捨て、呼び捨て、見捨てる、4捨5入

๖.搭อ่าน とうเท่านั้น搭乗券、搭載登載

๗.塔 หอ-สถูป-เจดีย์ 仏塔、~記念塔、エッフェル塔Eiffel Tower

๘.恰 ไม่ใช่常用漢字 คำที่ใช้ 恰も、恰好格好
給食 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๐

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 18, 2011 11:45 pm

契 喫 潔

漢字3ตัวนี้ ค่อนข้างคล้ายกัน มาเรียนให้สนุกกันดีกว่า

๑. สัญญา เสียง音อ่าน けいคำที่ใช้ ~契約、契約書、黙契

๒. เสพ-กิน อ่าน きつเช่น 喫茶店、喫煙~、喫煙席、喫水การกินน้ำลึกของเรือ 満喫

๓. สะอาด เสียง音อ่าน けつคำที่ใช้ 清潔、潔い、簡潔
清潔 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๑

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 19, 2011 12:52 am

暮 墓 募 幕 慕

漢字 5ตัวนี้ 部首เท่านั้นที่ต่างกัน เสียง音อ่าน ยกเว้น ข้อ ๔

๑. ดำเนินชีวิต 暮らす、暮れる、一人暮らしพิเศษ お歳暮

๒. สุสาน 墓参り、墓地

๓. รับสมัคร 募集、応募、急募、募金寄付金

๔. ม่าน 開幕、字幕、~語字幕、煙幕、除幕、~幕府ศัพท์ประวัติศาสตร์

๕.慕 รักใคร่ 慕うนอกนั้น ไม่รู้วิธีใช้
募金 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๒

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Tue Apr 19, 2011 4:16 pm

召 招 拐 紹 超 詔 沼 昭 照

漢字9ตัวนี้ สังเกตตัวที่3 ว่าต่างไป ไม่ใช่召

๑.召 ใช้เป็นคำสุภาพของกริยาหลายตัว เสียง音อ่านしょうคำที่ใช้มีไม่มาก 召し上がるที่เป็น敬語และ召す

๒. เชิญ invitewelcomeどうぞ、วางข้างหน้าคำเท่านั้น招く、招き猫、招待、招待状

๓.拐 อ่าน かいเท่านั้น 誘拐人質、拐帯 คำนี้น่าสนใจ

๔. แนะนำตัว เสียง音อ่าน しょうวางข้างหน้าคำเท่านั้น 紹介、自己紹介、紹介するล้วนเป็นคำเดียวกัน

๕. ข้าม-โพ้น 超える超える、超す越す、เสียง音อ่าน ちょう

วางข้างหน้าคำเท่านั้น超音波、超音速、超~

๖.詔อ่าน しょうเท่านั้น เห็นแปลว่า พระราชองค์การ แต่ไม่มีคำใช้ที่ต้องรู้

๗.沼 หนอง-บึง อ่าน しょうเช่น 湖沼、沼沢 ไม่ค่อยใช้นัก เรียนรับรู้ไว้

๘.昭อ่าน しょうเช่น大正1912-1926昭和1926-1989平成1989-ปัจจุบัน

๙.照 ส่องแสง光る、เสียง音อ่าน しょうคำที่ใช้ 照らす、照る、照り返すพิเศษ 参照、照り焼き
昭和天皇の少年時代 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๘
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๗๖-๘๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Wed Apr 20, 2011 11:50 pm

丘 兵 浜 岳 鋲
 

漢字5 ตัวนี้ ตัวสุดท้าย ไม่ใช่ 常用漢字
๑.丘เนิน เสียง音อ่าน きゅうคำที่ใช้ 砂丘、墳丘、丘

๒. ทหาร เสียง音อ่าน へいและ ひょうคำที่ใช้ 兵隊軍隊、兵器、米軍、徴兵、飲兵衛

และชื่อจังหวัด 兵庫県 เมืองสำคัญที่ทุกคนรู้จักดีคือ เมือง 神戸

๓. หาด เสียง音อ่าน ひんคำที่ใช้ 砂浜砂丘、浜辺 และชื่อเมือง 横浜ในจังหวัด 神奈川県

๔.岳 ยอดเขา คล้าย 峰เสียง音อ่านがくคำที่ใช้ ~岳、山岳民族、山岳部

๕.鋲 อ่าน びょうไม่ใช่常用漢字คำที่ใช้ 画鋲、鋲打ち機鋲打ち銃 ตัวยิงrivet
砂丘 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๑
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๓

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Thu Apr 21, 2011 11:36 pm

主 住 往 注 駐 柱

漢字6ตัวนี้ ประกอบด้วย เสียง音ก็ออกเสียงคล้ายๆกัน ระวังอ่านผิด

๑. หลัก-เจ้าของ เสียง音อ่านしゅคำที่ใช้ 主に、~主、飼い主、ご主人主人主婦、主食、主要大切、主語、主催、主義、主張、主題พิเศษ三日坊主สุภาษิตคำคม照る照る坊主ตุ๊กตาไล่ฝนของเด็กญี่ปุ่น

๒. ที่อยู่อาศัย เสียง音อ่านじゅうคำที่ใช้ 住む、住所、住宅、仮住宅 คำสุภาพ お住まい

๓.往 ไป คล้าย 行くเสียง音อ่านおうคำที่ใช้ 往復、往復切符、往復葉書

๔. ริน เสียง音อ่านちゅうคำที่ใช้ 注ぐ注ぐ、注意、注意深い、注射予防注射、注文追注文

๕.駐เสียง音อ่านちゅうคำที่ใช้ 駐車場駐輪場

๖.柱 เสา-หลัก เสียง音อ่านちゅうคำที่ใช้電柱、氷柱、脊柱、角柱 三角柱prism
駐輪場ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๕
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๔

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sat Apr 23, 2011 10:13 pm

険 検 験 剣 倹 鹸

漢字6ตัวนี้ เสียง音อ่าน けん ตัวสุดท้ายแปลว่าสบู่ ไมใช่常用漢字

๑. คำที่ใช้ 険しい、危険=危ない、~保険、探険探検冒険、冒険小説

๒. ตรวจสอบ อ่านけんเท่านั้น 検査調査捜査、検討、検索、検索候補、検疫ด่านกักกันสัตว์

๓. อ่านけんและげんเช่น経験体験、試験実験、受験、模擬試験、筆記試験面接試験 สอบสัมภาษณ์

๔.剣 ดาบ อ่าน けんคำที่ใช้ 真剣、短剣、剣道และแถม 剣玉 คำหลังนี้ต้องcopyวางค้นรูปภาพGoogle

๕.倹 ประหยัด เสียง音อ่านけんคำที่ใช้ 倹約節約、倹しい มัธยัสถ์-สมถะ

๖.鹸 สบู่ อ่าน けんเท่านั้น 石鹸 ไม่มีใช้อย่างอื่น
実験 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๕

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 24, 2011 3:18 pm

奉 棒 俸 捧
 

漢字4ตัวนี้ ตัวสุดท้าย ไม่ใช่常用漢字

๑.奉 ถวาย-อุทิศ เสียง音อ่าน ほうในDict.มีใช้พอสมควร แต่ตอนนี้นึกคำที่ใช้ไม่ออกไวเจอจะนำมาลงเสริมให้

๒. กระบอง-ตะบอง อ่านぼうเท่านั้น 相棒、泥棒、打棒、棒高跳、棍棒

๓.俸 เงินเดือน เสียง音อ่าน ほう เช่น月俸月給給料、年俸 ครูเองเท่าที่จำได้ก็ไม่เคยใช้

๔.捧ใช้เหมือนเสียง音อ่าน ほう คำที่มี 捧ぐ捧げる、奉げ物
棒高跳 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๖

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 24, 2011 4:32 pm

比 昆 混 棍 焜

漢字5ตัวนี้ 2ตัวหลัง ไม่ใช่常用漢字 นำมาแถมให้เรียนไว้สะสม漢字 ออกแนวแฟนพันธุ์แท้

๑. เปรียบเทียบ ตัวนี้เป็น部首ด้วย เสียง音อ่านคำที่ใช้ 比べる比較、比喩อุปมาอุปไมย見比べる

๒.昆 แมลง เสียง音อ่านこんคำที่ใช้ 昆虫、昆虫学、昆布อันนี้สาหร่าย ใช้วางข้างหน้าเท่านั้น

๓. ผสม-ปน เหมือน 交และ雑เสียง音อ่านこん(คน) คำที่ใช้ 混ぜる、混じる、混ざる、混雑混入、混乱、混血児คล้าย 雑種 混合 ใช้วางข้างหน้าเท่านั้น

๔.棍 ไม่ใช่常用漢字คำที่ใช้ ヌンチャク双節棍、棍棒

๕.焜 เตาอั้งโล่ ไม่ใช่常用漢字 เสียง音อ่านこんคำที่ใช้ 焜炉、ガス焜炉、電気焜炉
昆虫 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Tue May 31, 2011 2:49 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๗

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Sun Apr 24, 2011 9:59 pm

余 除 徐 途 塗 叙 斜 荼

漢字 9ตัวนี้ ตัวสุดท้ายต่างจากตัวอื่น แต่ตัวที่8ไม่ใช่常用漢字

๑. เกิน เสียง音อ่านคำที่ใช้ 余り、余る、余裕、余震、余分

๒. กำจัด เสียง音อ่านじょและคำที่ใช้ 除く覗く、掃除、大掃除、排除、除数、除草剤殺虫剤、除雪作業

๓.徐 ช้าๆ เสียง音อ่านじょไม่ค่อยมีคำใช้ 徐々に

๔. ถนน อ่าน เท่านั้น คำที่ใช้ 途中、途惑う戸惑う、途上国開発途上国

๕. ทา เสียง音อ่าน คำที่ใช้ 塗る、塗り薬、塗りたて、塗れだらけ

๖.叙เสียง音อ่านじょไม่ค่อยมีคำใช้ เห็นแปลว่า เครื่องราชฯ 自叙伝

๗. เอียง เสียง音อ่าน しゃความหมายคล้าย 偏るและ 傾くระวังใช้ผิด 斜面、斜線、傾斜

๘.荼 การเผาศพ ไม่ใช่常用漢字 คำที่ใช้ 荼毘

๙. ชา ตัวนี้ ต่างจาก ตัวบน 茶碗、茶匙、茶色、茶道、喫茶店、紅茶、茶殻、目茶苦茶
除雪 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Mon Apr 25, 2011 2:41 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๘

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 25, 2011 12:00 am

寮 僚 療 瞭 繚 遼


漢字6ตัวนี้ 3ตัวแรกเท่านั้นที่ ต้องรู้เพราะเป็น常用漢字3ตัวหลังไม่ใช่ เสียง音อ่าน りょうทุกตัว

๑. หอพัก 学生寮、社員寮、寮~

๒. คำที่ใช้ 同僚仲間 สังเกต イไม่มี ウนศ.ต้องสังเกต部首ก่อนเสมอ

๓. รักษาโรค 治療、医療~、医療所病院、医療用

๔.瞭 ชัดเจน 明瞭、不明瞭

๕.繚 ไม่ได้ใช้นัก 繚乱 3ตัวหลัง ไม่ต้องรู้ก็ได้

๖.遼ไม่ได้ใช้นัก 遼遠remote医療 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๓


แก้ไขล่าสุดโดย สมญา ผกากลิ่น เมื่อ Sat Apr 30, 2011 6:36 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เรียน漢字จาก ความต่างและความเหมือน ๘๙

ตั้งหัวข้อ  สมญา ผกากลิ่น on Mon Apr 25, 2011 1:58 pm

小 少 砂 秒 妙 抄 炒 沙 紗
 

漢字9ตัวนี้ 6ตัวแรกเป็น常用漢字 3ตัวหลังแถม แฟนพันธุ์แท้ นศ.ควรสังเกต部首และคาดเดาความหมายก่อนเรียน

๑. เล็ก เสียง音อ่านしょうเสียงくんอ่านและคำที่ใช้ 小型大型、小麦大麦、小指、小学生、小学校
小説、小便おしっこ大便、小さい小さな、小遣い、小銭、小屋、犬小屋、山小屋、小指นี้วก้อย小船、小包、小判、小人、小僧、小切手、小雨大雨、小量少量、最小最初、小児科、袋小路突き当たり

๒.นิดหน่อย เสียง音อ่านしょうคำที่ใช้ 少し、少ない、少年青年成年ระวัง未成年、多少、減少

๓. ทราย เสียง音อ่านคำที่ใช้ 砂浜、砂漠沙漠、砂丘、砂嵐、พิเศษ 砂利、土砂崩れ、砂糖、砂糖黍

๔. วินาที อ่านびょうเท่านั้น สังเกต คำที่ใช้ 秒速、秒読み นับถอยหลัง countdown

๕. แปลก-ประหลาด อ่านみょうเท่านั้น 奇妙、微妙、妙案

๖.抄อ่านしょうคำที่ใช้ 戸籍抄本 สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาสำมโนครัว ที่จริงตัวนี้ครูไม่รู้ใช้ไม่เป็นเพราะมีใช้น้อย

๗.炒 ผัด ไม่ใช่常用漢字 คำที่ควรรู้ 炒める、野菜炒め、炒飯チャーハン、炒り豆ถั่วคั่ว

๘.沙อ่านคำที่ใช้ ご無沙汰เป็นคำที่ดีควรรู้ไว้ใช้ พิเศษ ปลา 沙魚鯊บู่ หรือ ปลาตีน ก็เรียกชื่อเดียวกัน

๙.紗 ผ้าแพร ที่ทอด้วยไหมดิบ ไม่ใช่常用漢字 อ่านしゃและคำที่ใช้ 服紗 เห็นมีในDict.15คำ เกี่ยวกับผ้า
小麦 ภาพประกอบ 漢字 ข้อ ๒
avatar
สมญา ผกากลิ่น
Writer

จำนวนข้อความ : 291
Join date : 28/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ